บริการอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Service : E-Service

ความหมายของ e-service (บริการอิเล็กทรอนิกส์)

E-Service หรือ Electronics Service คือบริการต่างๆที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นบนระบบเครือข่าย Internet เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจในด้านต่างๆ ซึ่งช่วยให้ความสะดวกรวดเร็ว และนอกจากนี้แล้วประโยชน์อันสำคัญในการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาใช้ก็คือ ประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบเว็บไซต์ การผลิตคอนเทนต์ในเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นประตูของการให้บริการข้อมูลและประมวลผล รวมไปถึงฐานข้อมูลที่จำเป็น ต่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์ ตัวอย่างบริการแบบ บริการอิเล็กทรอนิกส์ ก็เช่น การให้บริการสมัครใช้บริการต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตของค่ายโทรศัพท์แทนการต้องเดินทางไปสมัครเอง, บริการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตแทนการต้องเดินทางไปซื้อเอง เป็นต้น

e-service

การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาประยุกต์ใช้สำหรับให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า สมาชิก หรือแม้แต่พนักงานในองค์กรเอง ตัวอย่างเช่น

  • ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking Service)
  • การให้บริการชำระเงินออนไลน์ (Online Bill-Paying Service)
  • การให้บริการตลาดนัดแรงงาน (Job Market Service)
  • การให้บริการการด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel and Tourism Service)
  • การให้บริการการติดต่อสื่อการ (Communities Service)
  • การให้บริการด้านการศึกษา (E-Learning Service)

ก่อนหน้านี้ e-service เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศที่มุ่งพัฒนาบริการของภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาช่องทางใหม่ ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็มักจะเน้นช่องทางที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อและให้บริการกับประชาชน การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลาก หลายรูปแบบและมีความซับซ้อนในระดับที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

E-service กับประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2543 กลุ่มอาเซียนได้ริเริ่ม e-ASEAN Initiative ซึ่งเป็นข้อตกลงของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จะเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลก โดยการสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในห้าสาขา ที่ประเทศกลุ่มอาเซียนตกลงที่จะดำเนินการ ดังนั้นประเทศไทยจึงได้สร้างแผนแม่บทรองรับการสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มจากการให้ความสำคัญต่อการพัฒนา e-Thailand ก่อน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยและลดปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศต่อมาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลักดัน และสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐให้บริการต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม โดยเน้นการดำเนินการในรูปโครงการนำร่อง การนำเสนอ การร่วมผลักดัน และการร่วมดำเนินงานโครงการนำร่อง โดยมุ่งให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะ 2 ปี เพื่อที่จะได้ยึดเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติในโครงการต่างๆ จากที่ได้กล่าวมานี้เองจึงทำให้เกิด โครงการ บริการอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย e-government ทั้งนี้ในการจัดทำ บริการอิเล็กทรอนิกส์ จะมีการจัดกลุ่มของบริการ อิเล็กทรอนิกส์เป็น 4 ขั้น ได้แก่

ขั้นที่ 1 ต้องมีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานหรือ บริการของหน่วยงาน

ขั้นที่ 2 ต้องสามารถให้ประชาชนเข้าถึง และค้นหา ข้อมูลในฐานข้อมูลของหน่วยงานได้

ขั้นที่ 3 ต้องสามารถให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่มีระดับ ของการรักษาความปลอดภัยและสามารถทำ transitionติดต่อ และส่งผ่านข้อมูลกับหน่วยงานได้

ขั้นที่ 4 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของประชาชนหรือ ผู้ใช้(โดยได้รับการอนุญาตล่วงหน้า)กับหน่วยงานอื่นเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวล เพื่อให้บริการกับประชาชน


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบสมบูรณ์ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

PDF FILE    : การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์_FULL.PDF

DOCX FILE : การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์.docx (ไฟล์ Word)  (50 True)

PPT FILE    :  การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์.PPT (ไฟล์ Powerpoint)

เนื่องจากไฟล์ Word เป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้เลย การดาวน์โหลดไปใช้งานแทบจะไม่ต้องแก้อะไรผมจึงจำเป็นต้องขายในราคา 50 TRUE เพื่อป้องกันการนำไปใช้แบบเห็นแก่ตัวโปรดเข้าใจด้วยนะครับ

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.